İşverenin Çalışan Kişisel Verilerini Koruma Yükümlülüğü

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 14 Ekim 2020 tarihinde işveren ve çalışan arasındaki iş ilişkisinde meydana gelen uyuşmazlıklarda, işveren tarafından iletişimin denetlenmesi suretiyle yapılan müdahalelerde çalışan ile işveren arasındaki menfaat ve çıkar dengesinin gözetilmesine ilişkin ileriye yönelik ciddi etkiler yaratacak önemli bir karar yayımladı. İşveren tarafından kurumsal e-posta hesabındaki yazışmaları incelenen ve bu yazışmaları gerekçe gösterilerek iş akdi sona erdirilen çalışanın (“Başvurucu”) iş akdinin feshini AYM, özel hayata saygı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına ve haberleşme hürriyetine yönelik müdahale olarak değerlendirmiş ve başvurucunun bu haklarının ihlal edildiğine karar vermiştir.

 

Özel hayata saygı hakkı ve kişinin kendisiyle ilgili kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkı Anayasa’da güvence altına alınmıştır. Bu doğrultuda, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 75. maddesinin ikinci fıkrasına göre, işveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür. Bir iş ilişkisi çerçevesi içerisinde çalışana ait telefon, bilgisayar, e-posta hesabı gibi kurumsal iletişim araç ve gereçlerini incelemek isteyen işverenin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında çalışana bu durumu önceden bildirmesi gerekmektedir. İşveren tarafından bu yönde bir incelemenin gerçekleştirebilmesi için, söz konusu amaca başka yöntemlerle ulaşılıp ulaşılamayacağını değerlendirmesi gerekmektedir. Zira, kişisel veriler işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak zorundadır. Bu nedenle de, çalışanın kişisel verileri işveren tarafından ancak ortaya konan amaçla bağlantılı ve sınırlı olacak şekilde kullanılabilecektir.

Somut olayda, Başvurucunun bilgisi ve izni olmadan e-posta bilgilerine ve yazışmalarına erişilmesinin, bunların mahkemede delil olarak kullanılmasının özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyeti yönünden değerlendirildiğinde işveren tarafından ilgili hak ve hürriyetlerin ihlal edildiği görülmektedir. AYM, çalışana ait kişisel verilerin işveren tarafından haklı sebepler bulunsa dahi serbestçe işlenmesinin engellenmesini amaçlamış ve aksi yönde gerçekleşen uygulamaların çalışanın hak ve hürriyetlerinin ihlalini teşkil edeceğini açık bir şekilde ortaya koymuştur.

NGO Strategy Management & Legal Compliance